معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شاهد

جشنواره غدیر دانشگاه شاهد

شرکت کننده گرامی با سلام 
در صورت شرکت در هر یک از بخش ها فایل مورد نظر را بارگذاری و یا متن مورد نظر را وارد نمایید.